افشین سیگما


◾نمایشگاه انفرادی عکس
◾دو سال سفر، دو سال عکاسی.

◾افشین سیگما.

◾گشایش: ۸ آذر ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۸
◾پایان: ۱۴ آذر ماه ۱۳۹۸
◾زمان بازدید روزهای عادی: ساعت ۱۶ الی ۲۱
@afshinsigma
________________
◾solo photigraphy exhibition
◾two years of traveling, two years of photography
◾Afshin sigma

◾Opening: November 29, 2019

◾End: December 5, 2019