نمایشگاه انفرادی نقاشیخط.

این نیز بگذرد.
◾اسماعیل رضایی.
◾گشایش:۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۷.
◾پایان: ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۸
◾زمان بازدید روزهای عادی: ساعت ۱۶ الی ۲۱
@ismaeilrezaee
________________
◾solo exhibition of effects Khatashik
◾This also pass
◾Esmaeil Rezaei

◾End: Feb 6, 2020

Opening: Jan 24, 2020 ◾